docker安装

一、安装docker。
官方教程:https://docs.docker.com/engine/install/centos/

$ uname -r

1. 卸载旧版本

Docker 的旧版本名称为:docker 、 docker-engine 或者 docekr-io。
如果安装过旧版本的需要先卸载:

$ sudo yum remove docker \
docker-client \
docker-client-latest \
docker-common \
docker-latest \
docker-latest-logrotate \
docker-logrotate \
docker-selinux \
docker-engine-selinux \
docker-engine \
docker.io

2. 安装最新版本的 Docker

最新版本的 Docker 分两个版本,docker-ce(Community Edition)和docker-ee(Enterprise Edition)。CE版本是免费的,如果我们学习或者一般应用,CE足够。我们安装社区版。

2.1. 安装依赖的软件包

$ sudo yum install -y yum-utils \
device-mapper-persistent-data \
lvm2

2.2 设置稳定版仓库

#添加官方数据源
$ sudo yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

# 添加阿里云数据源
$ sudo yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

2.3 安装

$ sudo yum list docker-ce --showduplicates | sort -r # 列出可以安装的docker版本
$ sudo yum install docker-ce # 下载最新版本
$ sudo yum install -y docker-ce-18.03.1.ce-1.el7.centos # 安装指定版本

2.4 启动Docker

$ sudo systemctl start docker # 启动
或者 $ sudo service start docker # 启动
$ sudo systemctl stop docker
$ sudo systemctl restart docker

$ sudo docker run hello-world # 检查docker运行正常  

2.5 检查docker是否安装成功

$ docker --version # 查看安装的docker版本